از هرچیزو ازهرجا

جی جی هدید و ذین ملک بازگشت به گذشته ؟

سوپر مودل جی جی هدید و آوازخوان انگلیسی پاکستانی ذین ملک که در ماه حوت سال گذشته جدایی خود را اعلان نموده بودند روز گذشته هنگام قدم زدن با هم در شهر نیویارک دیده شدند و برگشت دوباره عشق شان را با بوسیدن یکدیگر در روی سرک و مقابل کمره *پپرازی* هاتصدیق و به همه نشان دادند. شایعه یکجا شدن این دو ستاره چند روز قبل وقتی ذین ملک جی جی هدید را در آپارتمان اش در شهر نیویارک عیادت نموده و روزی بعدی با لبخندی به لب آنجا را ترک نمود، بلند شده و کنجکاوی « پپرازی » ها را بیدار نمود تا هر قدم آن دو را تعقیب نمایند تا که دیروز بلاخره جی جی و ذین هنگام بوسیدن یکدیگر شکار کمره آنها شدند. این جفت که چندی قبل از هم جدا شده بودند و درو تمام عکس های جوره یی خود را از حساب های انستا خود پاک نموده بودند ظاهرا دوباره  با هم یکجاشده اند اما اینکه این برگشت به سابق این بار چقدر دیر دوام میکند هنوز نامعلوم است

ذین ملک چندی بعد از جدا شدن از جی جی هدید در یک مصاحبه رادیوی گفته بود که « بسیارسخت عاشق بودم و فکر میکردم که ما باقی عمر خود را باهم یکجا میگذرانیم » قسمی که دیده میشود ذین ملک قادر شده  قلب خانم رویاهای خود را دوباره بدست بیاورد و او را از خود نماید .

(Visited 745 times, 1 visits today)