از هرچیزو ازهرجا

جیلینا : سیلینا گومیس و جستین بیبرباز جدا شدن

آیا  غم جدایی جستین بیبر را از بین میبرد ؟

چند روز است که باز شایعه جدایی جستن و سلینا سر زبان ها است و تمام جراید و ‌‌مجله های دنیا با عکس های هردو پر است و هر قدم آن دو دقیق تعقیب می‌شود

بعد از اینکه چند روز قبل برای اولین بار خبر جدایی دوباره سلینا و جستین بلند شد، جستین چندین باربا سر و صورت چرک و بی سلیقه و اوضاع خراب در شهر و بازار دیده شده و سه روز قبل هنگامی که برای نمایش فلم جدید دوست خود شوارزنیگر پسر آرنولد شوارزنیگر جستین با سر و صورت بی سلیقه و رو پراز بخار حاضر شد همه تشویش او را میکنند خصوصی دیدن چهره گرفته و نگاه های خالی ‌و غمگین او توجه همه را به خود جلب نمود در حالی که عکس های امروز سلیناکه از تعطیل اش در شهر سیدنی استرالیا در مجله ها نشر شد او را با یک حالت خوش و خندان در یک کشتی با دوستان اش نشان می‌دهد و اصلی اثری از درد و غم جدایی در چهره اش خوانده نمی‌شود

گفته می‌شود که سبب اصلی این جدایی و دوباره یکجا شدن بار بار سیلینا و جستین اینبار نیز مادر سیلینا بوده که به نظرش دوستی جستین با سیلینا به خوبی  دختر اش نبوده و به سلینا ضرر می‌رساند

مادر جستین بیبر که نیز یک رابطه بسیار نزدیک و مستحکم با پسرش دارد نیز از سلینا آنقدر خوشش نمایید  و طرفدار دوستی آنها نیست . به هر صورت ۴ سال قبل در سال ۲۰۱۴ بعد از جدایی آخری سیلینا و جستین ، نیز جستین خود را از دست داده بود وحتی با پولیس و قانون مشکل پیدا کرده بود که سرحد اش حتی به دستگیر شدن  و محکمه شدن کشیده بود آنوقت هم همه میگفتن که جدایی ‌‌و دوری از سیلینا بالا جستین تاثیر بد نموده و او از دوری سلینا  سخت رنج میبرد

.

(Visited 1,161 times, 1 visits today)