از هرچیزو ازهرجا

جستین بیبر نامزاد شد

جستین بیبر آوازخوان جوان و مشهور کانادایی بلاخره  شایعه نامزادی خود با دوست دختر اش مودل «هیلی بلدوین»  در انستاگرام با یک پیام زیبا تصدیق نمود

از روز شنبه به این سو بعد از اینکه در انگشت هیلی بالدوین یک انگشتر بزرگ الماس دیده شده بود، شایعه نامزاد شدن آنها در مدیا و نشرات مشهور داغ بود تا بلاخره امروز هردو نامزادی خود را تصدیق نمودند

جستین بیبر در انستاگرام خود نوشته بود که « قلبم به تو تعلق دارد . تو همیشه جا اول در زنده گیم خواهی داشت ‌ و من میخواهم باقی زنده گی خود را با تو و تنها تو بگذرانم»

جستین بیبر و هیلی بلدوین که از چند سال قبل با هم آشنایی دارند و در جریان رابطه چند ساله جنجالی جستین بیبر ‌وسلینا گومز با یکجا شدن ها و جدا شدن های بار بار برای مدتی هم دوست دختر جستین بیبر بود اما دوباره از هم جدا شده بودند و وقتی جستین بیبر در آغاز این سال برای مدت کوتاه دوباره با سلینا گومز یکجا شده بود همه به این فکر بودند که آن دو بلاخره برای همیش با هم یکجا خواهند بود، اما صرف بعد از گذشت سه ماه از جدا شدن آخر اش با سلینا، جستین بیبر که در آواخیر دوباره  با دوست دختر سابق خود هیلی بلدوین بیشتر دیده میشد خود را با او نامزاد نمود این خبر همه را دوباره متوجه سلینا گومز ساختن ‌ و مدیا در این چند روز عقب او را گرفته اند تا از عکس العمل سلینا خبر شوند اما قسمی که معلوم میشود خبر نامزادی جستین ظاهرا بلا او زیاد تاثیر نکرده و عکس آخرش او را با یکی از خواهر خوانده هایش هنگام تفریح در یک کشتی نشان می‌دهد. اما دوستان سلینا از نامزاد شدن جستین خوش اند و میگویند نامزاد شدن جستین بلاخره ختم کتاب عشق آن دو بوده و سلینا می‌تواند بلاخره راه خود را انتخاب کند و جستین را برای همیش به باد فراموشی بسپارد

سلینا گومز با دوست اش هنگام تفریح در نزدیکی های نیویارک

(Visited 1,070 times, 1 visits today)