زندگی خانوادگی

تقویم چینایی و اثرات سازنده آن بالا کرکتر و طرز زنده گی اشخاص

شايد گاه گاهی از مادر بزرگ تان شنيده ايد كه مثلا این یا آن شخص در سال اسپ و يا سال شادى تولد شده و سوال برايتان خلق شده باشد كه يعنى چى ؟ سال اسپ و شادی چیست ؟

در قدیم های دور آنگاهی که هنوز جنترى هاى مدرن امروزى در دسترس مردم  قرار نداشت  ومردم امکانات درج نمودن تاريخ دقیق روز، ماه  و سال تولد كودك خود رانداشتن همه از تقويم  كهنه و قديمى چینایی که از یک حلقه دوازده سال تشکیل شده و هر سال آن نام یک حیوان رادارد،استفاده ميكردند چون اول اين تقويم ١٢ حيوانه در بین مردم  رايج و دوم براى ياداشت نمودن در مغز خيلى ساده تر ازآن بود تا تاريخ دقیق روز، ماه و سال ۳۶۵ روز پوره در سال را به یاد داشته باشند.براى آنها ساده تر بود تا همينقدر بفهمند كه سال جاری سال كدام حيوان است و چون این حلقه با نام دوازده حیوان، هردوازده سال بعد دوباره از آغاز شروع میشد به اين ترتيب  حساب نمودن سن و سال كودك هم برايشان ساده تر بود چون با دوباره رسیدن سال همان حيوانى كه كودك شان در آن تولد شده بود ميدانستن كه ازسال تولد طفل شان دقيق ١٢ سال گذشته و فرزند شان دیگر دوازده ساله است و یا با تکرار شدن بار سوم سال همان حیوان فرزند شان ۲۴ ساله شد . اين تقويم دوازده حيوان تقويم قمرى چينايى كه يكى از قديمى ترين تقويم هاى روى دنيا حساب ميشود بود كه اولين نسخه آن ٤٦٠٠ سال قبل از امروز نوشته شده و امروز با وجود جنترى هاى مدرن هنوز هم در سراسر دنيااستفاده ميشود. اما برعكس گذشته نه برای آنکه تاريخ دقيق تولد كودك خود را بدانند بلكه براى آنكه بر چگونگی کرکتر و طرز زنده گی فرزندان خود نظرى بيندازند. چون اين دوازده حيوان هر کدام  تاثيرات خيلى سازنده بالا كركتر، شخصيت و طرز زنده گى اشخاصى كه در سال یکی از آنها تولد ميشوند ميگذارند تا جايى كه با دانستن سال تولد يك شخص که تحت علامت یکی از این دوازده حیوان تولد شده ميتوان به آسانی حدس زد که آن شخص  چی نوع  کرکتر دارد. این حلقه دوازده حیوان که  در علم نجوم دنیا به نام منطقه البروج يا حلقه بروج( به فارسی  گرد آسمان ) ياد ميشود و به دوازده ماه تقسیم شده  درعلم نجوم  چينايى  يك فرق دارد و آن این است که حلقه  به ١٢ماه نه بلكه به ١٢ سال تقسيم شده و هرسال نام يك حيوان را دارد .
اين حلقه با سال موش آغازوبا سال خوك ختم میشود
حلقه اين ١٢ حيوان به نوبت عبارت اند
از موش . غژگاو، پلنگ ، خرگوش، اژدهار، مار، اسپ ، بز(همچنان به نام گوسفند ثبت شده )، شادى ، خروس، سگ  وبالاخره  خوك . روایت هاى زيادى در مورد اينكه چرا اين دوازده حيوان  وبا این ترتیب  انتخاب شده اند وجود دارد كه به نقل یکی از این روایت ها گفته میشود كه بودا مسابقه آببازى براى حيوانات براه انداخته بود و در اين مسابقه موش اول شد چون هوشيارى نموده و بالا غژگاو كه آبباز ماهر است نشسته بود و با رسیدن به خط نهایی از پشت غژ گاو خيزانداخت و ازاو اولتر به مقصد رسيد و اول شد. آببازان ماهر چون غژگاو و پلنگ مقام دوم وسوم را گرفتن .اژدهاربه خرگوش كمك نمود تا جاى چهارم را بگيرد و خودش مقام پنجم را گرفت. مار خود را درمیان  يال های اسپ پنهان نموده بود و قبل از رسيدن به خط پايانى اسپ را ترساند و اورا پس زده خودش مقام ششم  وبدینترتیب اسپ جاى هفتم را گرفت بز ، خروس و شادى هر سه يكديگر را كمك نموده و مقام های هشت نو و ده را گرفتن
سگ كه در اصل شناور بسیار ماهر است مقام يازده هم را گرفت چون برای او بيشتر لذت بردن از آببازى مهم بود تا مسابقه وخواست ساعت خودش تير باشد. حیوان آخرى خوك بود كه به خط پيروزى رسيد چون او در جريان آببازى توقف نمود تا يك چيزى بخورد.
از رو همين افسانه كركتر انسان هاى كه در سال هر یک از این حیوانات تولد شده اند هم كم كم نمايان ميشود مثلا انسان هاى كه در سال سگ تولد شدن  لذت بردن و ساعتيرى خود شان برايشان مهم تر از مسابقه است و يا آنهاى كه در سال اژدهار تولد شده اند کمک نمودن به دیگران برایشان خیلی مهم است حتی اگر به نقص خودشان هم تمام شود. به همین ترتیب  متولدین دیگرسال ها  که هرکدام نظر به حیوان که در سال آن تولد شده اند یک کرکتر مشخص به خود دارند
در تصويرپاین سال تولد تان راپیداکنید ورسم هر حیوانی را که در مقابل سال تولد تان میبینید همان حیوان ،حیوان سال شماست . در باره همان حیوان و متولدین سال آن حیوان در متن بعدی ما در همین بخش  بخوانید.شگفت زده خواهید شد که چقدر دقیق با کرکتر و طرز زنده گی شما مطابقت میکند

Chinesische-Sternzeichen-horoskop-2015-schaf
برای دریافت سال تولد تان به سال های میلادی سال سال تولد هجری شمسی تان را جمع ۶۲۱ نماید

.در متن بعدى در باره كركتر و طرز زنده گى متولدین سال موش بخوانيد

(Visited 962 times, 1 visits today)