زندگی خانوادگی

تقویم چینایی خصوصیات متولدین سال سگ

سال سگ سال های

۱۳۴۹/۱۳۶۱/۱۳۷۳/۱۳۸۵/١٣٩٧

سال سگ سال تضاد هاست از یک طرف سال آرام و هم آهنگی  است اما درکنار  آن بعضی جنجال های هم اتفاق میفتند
متولدین سال سگ شخصیت های بسیار دوست داشتنی با قلب مهربان از طلا هستند. آنها اشخاص عدالت خواه ، صادق با نیت پاک، وفادار و راستکاری هستند که برای شخص  یا چیزی که برایشان عزیز و دلچسپ است تا آخیر و تا جای که  امکانش را دارند مبارزه میکنند. متولدین این سال ناظران  با هوش و بی طرف اند، خود خواه نیستند و آرامی و خوشى همه اطراف شان برایشان مهم است . متولدین سال سگ اگرچی بالا مفکوره ها و نظریه های خود استاد اند اما به نظریه دیگران هم احترام میگذارند ولو که آن نظریه خلاف نظریه خودشان باشد. آنها انسان های خیلی اجتماعی اند و یک حس قوی در شناخت انسان ها دارند، وهمیشه  دقیق بررسی میکنند که با کی دوستی کنند. متولدین سال سگ اگرچی دراصل خود خوش برخورد اند اما اگر کاری به زور سرش انجام  داده شود بسیار زود شق نموده ‌واز آن کار سرپیچی میکنند. آنها درحلقه دوستان خود میشگفند و خود را خیلی راحت احساس میکننداعتماد به نفس قوی دارند  وبالاخود خیلی مطمین اند. همیشه مشوره های خوب وعاقلانه برای دوستان خود میدهند و قابل اعتماد تمام دوستان خود اند. در مجموع  ماهیت یا طبیعت دوستداشتنی شان آنها را میان دوستان خیلی محبوب میسازد

سال های خوب برای متولدین سال سگ سال های موش، پلنگ، خوک ، خرگوش و اسپ بوده  و برعکس در سال های گاو،  اژدها و خروس با مشکلات روبرو خواهند شد

متولدین سال سگ با متولدین سال های پلنگ ،خرگوش ، اسپ ومار سازگاری دارند و برعکس با متولدین سال های اژدها ، گاوو خروس اصلی جور نمیایند

 ۱۳۵۰/۱۳۶۲/۱۳۷۴/۱۳۸۶ متن بعدی در همین بخش خصوصیات متولدین سال خوک..

(Visited 1,086 times, 1 visits today)