زندگی خانوادگی

تقويم چينايى :خصوصیات متولدین سال پلنگ /پرخاشگر، شجاع و..

سال پلنگ: سال های  ١٣٥٣ -١٣٦٥-١٣٧٧هـ .ش

 سال محترقى است كه هر لحظه ميتوان انتظار وقوع  حادثه یی را داشت.

متولدين سال پلنگ : انسان هاى پرخاشگر، احساساتى، تند مزاج ، شجاع وسرکش اند. دوست دارند از آنها اطاعت شود و نه بر عكس . آنها در کنار آن انسان هاى خيلى پذيرا و خوش قلب ، عاطفی وحساس اند اعتماد به نفس دارند و سر خود خیلی مطمين اند. شايد گاهى از اندازه زياد. آنها در زنده گى انسان هاى بى طرف ، با انصاف ، بدون تعصب وخیلی مدارا اند که به طرز تفكر، طریق زنده گى ، و تصاميم ديگران احترام قایل اند. انسان هاى متولد در اين سال خیلی  با انرژى ،مستقل، آزاده منش و خیلی سياراند که در جایی آرام شان نمیگیرد و همیشه باید در حرکت باشند. وقتى كاری را شروع ميكنند از دل و جان  زحمت ميشكند تا آن را به انجام برسانند. آنها در زنده گی  پول زياد كمايى ميكنند اما با آن هم علاقه به پول ندارند. عاشق ماجراجویی  ریسک وخطر اند و طرز زندگی بی باک و پرشور را دوست دارند
متولدين سال پلنگ با متولدين سال گاو، شادى، مار و سال بز اصلى سازگارى ندارند و برعكس با متولدين سال هاى سگ ، خوك و اژدها خيلى رابطه خوب دارند

(Visited 4,650 times, 1 visits today)