زندگی خانوادگی

تقويم چينايى : خصوصیات متولدین سال خرگوش ملایم زود رنج ودقیق

۱۳۵۴ /۱۳۶۶/۱۳۷۸/۱۳۹۰ متولدين سال خرگوش:  سال های
سال خرگوش سالیست آرام برای استراحت. خود را راحت نمودن .در اين سال اكثر انجام كارهاى را كه ناخوشايند و به دل ما نيست به عقب ميندازيم چون میخواهیم راحت و بی جنجال باشیم .متولدين سال خرگوش انسانهاى  حساس ، رسیده وبا سویه اند که  طرفداریک طرززنده گی آرام و صلح آمیزاند و ازآن لذت میبرند. باوجود این انسان های خوش مشرب واجتماعی اند که با انسان ها رابطه های دوستانه برقرار میکنند اما از اندازه زیاد پیش نمیروند و نزاکت ها را مراعت میکنند.آنها تحمل جنگ را ندارند اما انسان های مصالحه و آشتی  نمودن هم نیستند. متولدین سال خرگوش خیلی زود تحت تاثیر و نفوذ انسان های كه در رتبه يا مقام بلندتراز آنها قرار دارند ميروند. متولدین این سال انسان های آرام، ملایم ، زود رنج و آسیب پذیراند، در زنده گی خیلی با احتیاط  وعاقلانه پیش میروند  با وجود ملایم بودن انسان های جدی نیز اند و قبل ازسخن زدن اول  دقیق فکر میکنند بعد حرف میزنند آنها بسیارخوب و دقیق میفهمند که در زنده گی خود چی میخواهند

متولدین سال خرگوش علاقه خاص به هماهنگی، لطافت و زیبایی دارند  سخاوتمند و دست و دل بازاند و اگرچی خانواده و فامیل برایشان خیلی مهم است با آن هم برای کارهای روزمره خانه وفامیلی ساخته نشده اند و علاقه به انجام آن ندارند

متولدین سال خرگوش  با متولدین سال های موش،خرگوش، بز و سال سگ سازگاری داشته اما با متولدین سال های پلنگ،اسپ، خروس و شادی اصلا جور نمیآیند

متن بعدی متولدین سال اژدهار

(Visited 1,170 times, 1 visits today)