زندگی خانوادگی

تقويم چينايى : خصوصيات متولدين سال گاو

سال گاو۱۳۵۲/۱۳۶۴/۱۳۷۶ ساليست كه ميتواند  مثبت و منفى برای انسان ها  باشد . در این سال باید شعار خود را بدون زحمت موفقیت وجود ندارد ساخت
متولدين اين سال انسان های كم حرف و شخص عمل اند. در زنده گى خيلى بادقت و سازمان يافته  پیش میروند. عقب ظاهر آرام شان يك اراده قوى نهفته است كه با اين اراده قوى و كوشش خسته گى ناپذير  خود را به اهداف خود ميرسانند. آنها انسان هاى جاه طلب مصمم و قابل اعتماد اند شكست را قبول ندارندو براى رسيدن به هدف خود  كوشش  زیاد به خرچ ميدهند هر مشكل را ازسر راه خود ميبردارند و زود تسليم نميشوند .متولدین سال گاو انسان هاى  مغرور سركش و متكبر و تا حدى هم پررواند که با هرکی سازش نمیکنند و تنها با انسان هاى سازگاری دارند و اطراف شان را احاطه نموده که با آن ها وجع مشترک داشته باشند. متولدين سال گاو انسان هاى پايدار و صادق نیز اند آنها  قوه ابتكارو خلاقیت  ندارند اما در كارنمودن سخت كوشا اند و با پشتكار و كار زياد خود را به موفقيت ميرسانند. آنها همچنان  تغییرات و نوآورى را خوش ندارند بلكه هميشه خود را متمركز به چيز هاى ميكنن كه كيفت آنها از قبل  ثابت شده و قابل اعتبار است .اشخاص متولد در سال گاو اگر چى ظاهرأ محتاط و كم حرف به نظر ميرسند با آن هم دوست دارند فرمانرواباشند و همه به حرف او باشند . سال هاى خوب براى متولدين سال گاو : سال موش ،گاو ، مار و شادى است و سال هاى مشكل سال پلنگ ،اسپ ، بز و خوك میباشند

متولدین سال گاو با انسان هاى كه در سال موش،  خرگوش،  مار و خروس تولد شدن سازگارى دارند و بر عكس با متولدين سال هاى پلنگ، سگ و بز اصلى جور نميايد

(Visited 740 times, 1 visits today)