زیبایی و مود

ترند های سال ۲۰۲۲ لوازم تزینی و زیورات

بزرگ بزرگتر و بزرگترین ! زنجیر های گردن خیلی بزرگ، دستمال های ابریشمی، گوشواره های بزرگ و عینک های گرافیکی * از جمله ترند های حتمی و‌مهم سال ۲۰۲۲ در بخش لوازم تزینی اند .در آلبوم پاین مهم ترین ترند ها سال را مشاهده میکنید

دستمال های ابریشمی سر

عینک های آفتابی با فرم یا چوکات رنگه ، ۲ عینک های چشم پشک یا کشیده .۳عینک های سیاه کوچک درازرخ و بلاخره ۴ عینک های آفتابی بزرگ با چوکات های پنج کنجه .برعلاوه عینک های بدون فرم یا چوکات نیز از جمله ترند های ۲۰۲۲به شمار میروند

زنجیر های گردن ازاندازه بزرگ، کره های دست بزرگ ،قیتک مو و گوشواره های بزرگ ترند های سال ۲۰۲۲

(Visited 634 times, 1 visits today)