زیبایی و مود

ترند های سال ۲۰۱۹ دستکول های سال ۱۳۹۸

امسال در صحنه مود و فیشن دستکول ها با اشکال و‌دیزاین های خیلی مختلف به چشم میخورند. از دستکول کوچک به اندازه یک بکسک پیسه تا دستکول بی اندازه بزرگ به شکل «شاپر» یا خریطه سودا. اما آن دستکول های که برای تمام دختران فیشنی یا فیشنسته ها امسال حتمی و باید حداقل یکی از آنها را داشته باشند دستکول های ذیل اند .

دستکول های «کراس بادی» یا یک بغله، دستکول های سبدی، دستکول های جالی، دستکول های کمربندی و همچنان یکی از ترند های سال که از سال گذشته ۱۳۹۸ به امسال نیز باقی میماند« کلیربیگ » یا دستکول های شفاف . در پایان تصاویر از این دستکول را مشاهده میکنید .


(Visited 967 times, 1 visits today)