زیبایی و مود, صحت و تندرستی

اشتباهاتی که در پاک نمودن و شستشو رو انجام میدهیم

کدام اشتباهات معمولی را در شستشو و پاک نمودن رو بدون آنکه خود ما متوجه شویم انجام میدهیم

اول : استفاده از آب از اندازه سرد یا داغ

اگر آبی که با آن رو خود را شستشو میدهیم از اندازه زیاد سرد باشد نمیتواند به آسانی چرک ، گرد و غبار، دود روزمره و مواد آرایش را به طور کامل ‌درست پاک نماید. و اگر آب شستشو از اندازه زیاد گرم و داغ باشد «پرده چرب طبیعی محافظوی جلد» ما را به آسانی از بین میبرد و در نتیجه جلد بسیار خشک و حساس می‌شود

پس آب شیرگرم و لیف های پاک کوچک (از تکه روپاک ) برای شستشو رو بهترین ها اند

دوم : گرفتن وقت کم برای شستن رو

یک قف زدن عاجل در زیر شاور برای پاک شدن خوب درست رو کافی نیست. مواد های رو‌شویی برای آنکه درست و‌حسابی کار کرده بتوانند حداقل بیشتر از ۳۰ ثانیه تا یک دقیقه باید به رو مساژ داده شوند.مواد های روشویی روغنی یا چرپ برای موثر واقع شدن حتی به وقت بیشتراز یک دقیقه ضرورت دارند تا چرک ، گرد و غبار و باقیمانده مواد آرایش تان را از بین ببرند

سوم: شقیدن از اندازه زیاد و وارد نمودن فشار زیاد

جلد های بسیار احساس ‌و‌پوست زیر چشم یا پوست دور چشمان را هنگام شستن باید با بسیار آرامی شقید یا فشار داد.از فشار وارد نمودن زیاد به رو تان جلوگیری نموده کوشش نماید تا مواد شستشوتان را صرف با کمک سرانگشتان تان به شکل حلقوی یا دایروی به تمام رو تان مساژ بدهید. هنگام خشک نمودن رو نیز از شقیدن روپاک به رو خودداری نموده و روپاک را (مثل آنکه آب ریخته شده را با اسفنج جذب می‌کنید) آهسته در قسمت های مختلف رو گذاشته و دوباره بردارید

چهارم : استفاده از اندازه زیاد و یکجایی مواد های مختلف شستشو

استفاده نمودن هر روزه و بی حد مواد های مختلف شتسشو رو مانند مایع های مختلف پاک کننده ، آب های رو و یا پیلینگ با هم یکجا «پرده چرب محافظوی طبعی »جلد ما را از بین برده جلد را خشک و برای داخل شدن باکتریا آماده میسازد که داخل شدن باکتریا در پوست باعث برآمدن بخار های التهابی در پوست رو می‌شود پس هر چی از موادهای شستشو کمتر استفاده شود همان بهتر: مثلا از پیلینگ های رو تنها هفته یکبار و یا حتی هردو هفته بعد یک باراستفاده شود و در روز های که آرایش زیاد نکردین و از خانه بیرون نشده اید رو صرف با آب شیرگرم به کمک یک لیف پاک و نرم شسته شود هم کافی است

پنجم : استفاده از روپاک های چتل

در یک روپاکی که هرروز تر و نم شده و درست ‌‌و حسابی دوباره خشک هم نمی‌شود باکتریا خیلی زود جمع می‌شود که این حرف قسمی که در بالا یاد شد باعث برآمدن بخار های التهابی و دردناک در پوست رو می‌شود. روپاک های خود را زود زود تبدیل کنید. بعداز هربار استفاده نمودن از یک روپاک ، روپاک را حتمی بگذارید تا خوب و درست خشک شده و دیگر نم نداشته باشد : مثلا زیر شعاع آفتاب و یا هم بالا مرکزگرمی . در صورت امکان بهتر است تا در مجموع بجا استفادنمودن از روپاک برای خشک کردن رو از دستمال های کاغذی رو استفاده شود

نکته مهم و آخر : قبل از شستن رو دست ها را با صابون قف زده پاک بشورید

(Visited 480 times, 1 visits today)