از هرچیزو ازهرجادخترانه

اسطوره یا روایات غلط / هنگام مریضی ماهوار کسی حمل نمیگیرد

بسیاری ها به این عقیده هستند که هنگام عادت ماهوارامکانات حمل گرفتن وجود ندارد

! غلط 

اسپرم مرد در رحم و لوله رحم تا ۷ روز میتواند زنده بماند . با یک سکل قاهده گی کوتاه ۲۱ روزه یعنی وقتی یک خانم هر ۲۱ روز بعد (حساب شده از روز اول مریضی ماهوار) مریض ماهوارشود روزتخمه گذاری در روز هفتم سکل قاعده گی میباشد و اگر در روز چهارم عادت ماهوار آمیزش جنسی بدون کدام جلوگیریی  صورت بگیرد  و سپرم هم تا سه روز زنده بماند زن میتواند حمل بگیرد .

393px-SDM-circle3.svg
سکل قاعده گی

سرخ :  آغاز عادت ماهوار

آبی :  خطر حمل گرفتن   یا روز های  بارو ی

سبز : خطر حمل گرفتن وجود ندارد یا روز های نا باروری

(Visited 445 times, 1 visits today)

Comments

comments

Show More

Related Articles

Close
%d Bloggern gefällt das: