دخترانه

اسطوره یا روایات غلط / هنگام مریضی ماهوار کسی حمل نمیگیرد

بسیاری ها به این عقیده هستند که هنگام عادت ماهوارامکانات حمل گرفتن یک خانم وجود ندارد

! غلط 

اسپرم مرد در رحم و لوله رحم تا ۷ روز میتواند زنده بماند. با یک سکل قاهده گی کوتاه ۲۱ روزه ، یعنی وقتی یک خانم هر ۲۱ روز بعد (حساب شده از روز اول مریضی ماهوار) مریض ماهوارشود. تخمه گذاری در روز هفتم سکل قاعده گی صورت می‌گیرد.پس اگر در روز چهارم عادت ماهواریا خونریزی زن  مقاربت جنسی بدون کدام نوع جلوگیریی صورت بگیرد و سپرم مرد بعد از آن در وجود زن تا سه روزدیگر زنده بماند زن میتواند به ساده گی حمل بگیرد .

393px-SDM-circle3.svg
سکل قاعده گی

سرخ :  آغاز عادت ماهوار یا خونریزی ماهوار

آبی :  خطر حمل گرفتن  یا روز های بارو ی

سبز : خطر حمل گرفتن وجود ندارد!  یا روز های نا باروری

(Visited 810 times, 1 visits today)