از هرچیزو ازهرجا

آریانا سعید خوش لباس ترین آوازخوان سال

در یک نظر سنجی عمومی خانم آریانا سعید به عنوان  خوش لباس ترین و خوش ستایل ترین آوازخوان زن افغانستان شناخته شد. در این نظر سنجی که اکثر دختران جوان اشتراک نموده بودند آریانا سعید با آرا بیشتر از میان سه آوازخوان زن که آوازخوان سوم را خود اشتراک کننده گان این نظر سنجی میتوانستند کاندید نمایند برگزیده شد

خانم غزل سادات با گرفتن ۱۰۷ آرای کمتر از آریانا سعید ، مقام دوم خوش ستایل ترین آوازخوان سال را حاصل نمود اما آرا مقام سوم که میان دوسه آوازخوان زن تقسیم شد ه بود از و ۱۶رای بیشترنبود بدینگونه اصلی حساب نمی‌شود .

آریانا سعید که در ظرف سه چهار سال آخیر یک تغیر چشم گیر درستایل و طرز لباس پوشیدن خود آورده و ستایل های مختلف از محلی تا ایلیگنت (ظریف و شیک ) یاستایل عادی روزمره تا ستایل آزاد سپورتی را به طرز عالی آن با لباس های خود به نمایش میگذارد و نمونه خوش ذوقی برای دختران جوان زیاد در افغانستان شده برای بار دوم دو سال پی در پی این لقب را از آن خود نمود .

(Visited 3,955 times, 1 visits today)